Въведение

Настоящият документ предоставя основната информация относно политиката за защита и обработване на личните данни от страна на:

АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД , с ЕИК: 206304834

(наименование на дружеството администратор на личните данни)

Настоящият документ е изготвен съгласно изискванията на Регламент 679/2016 г. (Общия регламент за защита на личните данни), който започна да се прилага, считано от 25.05.2018 г. Новата нормативна уредба предоставя повече възможности за физическите лица да проследяват как и защо се обработват техните лични данни. Същевременно новите правила предполагат в по-голяма степен отчетност и прозрачност при обработването на лични данни от страна на администраторите.

Целта на настоящите политики е да Ви запознае с основните аспекти на обработването на Вашите лични данни, както и основните права и задължения съгласно Общия регламент за защита на личните данни.

Цели, във връзка с които се обработват личните данни

В качеството си на администратор на лични данни, АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД обработва тези данни с оглед изпълнението на свои законови или договорни задължения, във връзка с обезпечаване на свои легитимни интереси, с цел подобряване на предоставяни от АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД продукти и/или услуги и по конкретно с една или няколко от следните цели:

 • Осигуряване на протичането на процеса на подбор на кадри;
 • Възникването и нормалното протичане на трудовите правоотношения и свързаните с тях правоотношения, възникнали между АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД и субектите на данни, съответно в качеството им на работодател и работници/служители, както и нормалното развитие на гражданските правоотношения и другите свързани с тях правоотношения, възникнали между администраторите и субекти на данни въз основа на граждански договор;
 • Обезпечаване на финансово-счетоводната дейност по повод трудовите и/или гражданските правоотношения, по които насрещна страна са субектите на данни;
 • Обработване на личните данни във връзка с договорни задължения,, възникнали по повод на предоставянето на продукта/ти и/или услуга/ги, които АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД предоставя на свои клиенти
 • Обработване на личните данни с оглед подобряване качеството на предлаганите и предоставяните от АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД продукти и/илиуслуги.

Категории лични данни, които се събират и основанията за тяхното обработване

Във връзка с целите посочени в предходната точка се събират следните категории лични данни:

 • Три имена
 • Информация за контакти – Адрес за доставка, Телефон, Имейл

Обработването на личните данни, попадащи в тези категории се извършва на основание законовите разпоредби в Република България.

В случай на отказ да се предоставят личните данни, които АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД изисква това може да доведе до:

 • невъзможност продукта и/или съответно услугата да бъде предоставен/а изцяло и/или със съответното качество, и/или гаранции;
 • невъзможност да продължи, изцяло или със съответното качество, осъществяването на услуга, чието предоставяне се извършва за определен срок, който още не е изтекъл към момента на влизане в сила на настоящите политики;

Срок, за който се съхраняват личните данни

При онлайн покупки през нашия сайт Вие предоставяте изброените по-горе категории лични данни чрез създаването на Ваш личен акаунт или чрез предоставянето им за целите на еднократна покупка без създаване на акаунт.

Така предоставената информация ще бъде съхранявана от АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД до изтриването на акаунта по искане на клиента или до законовото реализиране на правата и задълженията по еднократната покупка (в случаите на онлайн покупка без създаването на акаунт).

В тези случай АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД може да съхрани част или цялата предоставена информация от клиента с оглед изпълнението на свои законови или договорни задължения и/или установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Споделяне на личните данни с трети лица

Личните данни, които се обработват от АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД са поверителни и защитени, посредством технически и организационни мерки.

Тези данни няма да бъдат разкривани на трети лица, но могат да се предоставят на такива само при определени условия:

 • Когато орган на съдебната или изпълнителната власт действа в рамките на своите правомощия и съобразно предвидения за това ред поиска достъп до личните данни;
 • Когато с оглед предоставянето на продукт/и и/или услуга/и е необходимо ангажирането/участието на друг доставчик, на който ще бъде предоставен достъп до личните данни обработвани при АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД. В тези случаи обхватът на достъпът до личните данни ще бъде ограничен само и единствено до информацията, необходима за осъществяването на услугата, необходима за изпълнението на дейността на АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД;
 • Личните данни могат да бъдат предоставени на всяко лице, упълномощено от субекта, предоставил своите лични данни, доколкото това упълномощаване не противоречи на закона или на договор между АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД и упълномощителя;
 • В случаите на преобразуване на дружеството на АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД личните данни могат да бъдат разкрити и предоставени на трето лице, което ще продължи да ги обработва при същите условия, както и преди преобразуването, доколкото субектът, предоставил личните си данни не се съгласи на друго.

Предаване на лични данни в трети страни (държави извън Европейския съюз)

АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД няма под каквато и да е форма да прехвърля в трети страни, представляващи държави извън Европейския съюз, личните данни, които се обработват при него.

Вашите права и редът за тяхното упражняване

Съгласно Общия регламент всяко лице разполага със следните права по отношение на личните си данни:

 • Да поиска потвърждение за това дали негови лични данни се съхраняват от АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД
 • Да получи достъп и копие от личните данни, които АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД съхранява за него;
 • Да поиска отстраняване на неточности в съхраняваната за него информация;
 • Да поиска личните данни, които се съхраняват за него да бъдат изтрити;
 • Да поиска преустановяване на обработването на личните му данни, което означава, че с неговите лични данни няма да се извършват други операции по обработване освен такива с цел тяхното съхранение;
 • Да получи в структуриран вид и подходящ широко използван формат личните данни, свързани с него и предоставено от него на администратора и да прехвърли тези данни на друг администратор;
 • В контекста на правото на субекта, визирано в предходния пункт, лицата имат право да получат пряко прехвърляне на личните си данни към друг администратор, доколкото това е технически осъществимо;
 • Да поиска преустановяване на обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
 • Да поиска да не бъде обект на решения, които се основават на автоматизирано обработване, което включва профилиране.

В случай, че желаете да получите повече информация и/или да упражните правата си по отношение на личните си данни, както и в случай, че желаете да получите съдействие от длъжностното лице по защита на данните, можете да се свържете с нас използвайки слените контакти:

Имейл: info@amonraenergy.eu

Адрес: гр. София, ул. Локомотив 1

Други

В случай, че личните Ви данни се обработват въз основа на дадено от Вас съгласие, Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. В случай, че се възползвате от това свое право е възможно да настъпят същите последици както и при отказ тези данни да бъдат предоставени (така както са изброени в т. 3 от настоящия документ).

Ние не обработваме Ваши лични данни за целите на автоматизирано вземане на индивидуални решения, основано изцяло на автоматизирано обработване, включително профилиране.

В случай, че смятате, че АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД е нарушило задълженията си съгласно Общия регламент и приложимото национално законодателство Вие можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни:

Email: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdpc.bg

Адрес: ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

София 1592